၁၈ ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဥ် စ/ဆုံး တိုက်ရန်

၁၈ ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဥ် စ/ဆုံး

ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆုကြီး (၁) ဆု

(ကဃ ၆၄၃၄၂၅)

ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းဆုကြီး (၁) ဆု

(ခ ၃၉၉၁၂၄)

ကျပ်သိန်းငါးထောင်ဆုကြီး (၂) ဆု

(ဒ ၉၉၉၆၀၃) (ဎ ၅၀၂၉၃၈)

ကျပ်သိန်းနှစ်ထောင်ဆုကြီး (၆) ဆု

(ရ ၅၁၂၆၁၉) (ရ ၂၁၇၈၃၅) (ဟ ၃၁၂၄၁၀)
(သ ၆၅၀၁၇၁) (ဟ ၉၅၉၈၅၇) (ဍ ၆၉၅၉၃၀)

ကျပ်သိန်းတစ်ထောင်ဆုကြီး (၇) ဆု

(ဏ ၄၀၁၉၇၇)(မ ၆၇၄၇၇၀)(လ ၇၃၃၁၂၁)(ကက ၁၅၅၀၇၉)(ဆ ၈၇၅၇၄၉) (ကက ၇၆၀၈၈၆) (ဇ ၅၄၉၂၃၃)

ကျပ်သိန်း ၅၀၀ ဆုကြီး (၂၀) ဆု

(ရ ၂၀၃၁၃၇)(ဍ ၉၃၈၈၃၃)(ဌ ၂၉၉၇၈၉)(ဍ ၇၃၆၆၉၀)(သ ၉၃၅၈၃၄)(တ ၂၈၂၁၈၅)(ဌ ၅၉၃၁၅၉)(ဂ ၂၉၉၀၁၇)(ကဆ ၇၇၉၄၆၄)(ခ ၂၁၇၅၉၄)(ဘ ၉၅၀၃၀၇)(ကဂ ၄၀၃၃၈၆)(ဘ ၅၀၇၁၁၉)(ဂ ၄၈၂၈၁၀)(ဟ ၆၆၂၅၃၇)
(ဆ ၉၁၄၈၀၃)(မ ၆၇၈၁၁၁)(ည ၇၉၅၃၆၇)(ဃ ၈၅၀၆၅၉)(တ ၇၃၄၈၀၃)

ကျပ်သိန်း ၂၀၀ ဆုကြီး (၂၃) ဆု

(ထ ၂၁၇၄၂၆)(မ ၈၈၀၆၁၈)(ည ၁၅၉၃၀၈)(ဌ ၈၆၇၇၇၇)(ဝ ၅၄၀၁၃၀)(ဍ ၅၄၈၆၁၄)(ဃ ၄၆၆၄၅၇)(က ၄၅၄၉၈၂)(ဋ ၁၁၅၂၇၄)(စ ၃၁၁၆၈၂)(အ ၄၆၁၁၈၈)(ထ ၃၃၄၂၄၇)
(ဂ ၉၅၇၄၀၇)(ဆ ၈၆၂၇၅၀)(ဗ ၆၄၅၆၁၈)(အ ၈၁၆၀၅၁)(ဋ ၈၄၃၀၁၀)(န ၃၁၄၄၈၇)(စ ၇၉၅၅၇၅)(ဖ ၉၉၉၀၇၈)(ဘ ၅၉၃၃၇၂)(ဆ ၈၇၉၂၄၇)(ရ ၉၅၂၂၅၁)

ကျပ်သိန်း ၁၀၀ ဆုကြီး (၂၇) ဆု

(ဘ ၆၇၆၁၇၂)(ဗ ၁၇၈၃၅၇)(ဓ ၃၉၉၂၀၅)(ဒ ၆၈၁၅၇၈)(ဒ ၂၂၄၆၁၀)(ထ ၅၇၂၉၀၈)(မ ၁၉၉၆၀၂)(ကဂ ၆၂၃၉၅၁)(ဆ ၁၀၈၉၅၂)(ဝ ၄၂၆၀၁၉)(သ ၂၂၄၆၇၇)(တ ၆၅၇၂၆၄)(ဈ ၆၅၆၈၆၂)(ကင ၇၀၇၇၈၀)(ကင ၂၁၁၈၈၈)
(ဗ ၁၅၆၀၆၂)(ခ ၄၉၃၃၄၂)(ည ၅၃၅၆၁၅)(င ၈၄၃၅၀၂)(င ၇၀၁၂၆၆)(လ ၄၅၃၉၆၃)(န ၄၆၃၂၉၅)(အ ၈၅၄၅၃၃)(ဌ ၃၃၈၁၈၉)(ကစ ၅၃၈၇၃၄)(ကခ ၁၄၂၃၇၇)(ဟ ၄၉၉၀၈၃)

ကျပ်သိန်း ၅၀ ဆုကြီး (၃၀) ဆု

(ကခ ၈၃၃၈၂၀)(ဗ ၁၉၉၇၄၄)(န ၈၄၄၃၇၄)(ဂ ၅၀၄၀၁၄)(ဋ ၅၃၉၀၀၂)(ဝ ၆၄၅၃၄၂)(ဈ ၂၁၆၉၄၄)(ဗ ၉၉၈၆၁၁)(ဒ ၈၂၄၆၉၅)(စ ၅၁၈၁၈၁)(ဌ ၅၈၈၃၁၇)(ကက ၁၃၇၄၅၅)(ရ ၃၆၃၄၀၆)(ထ ၂၁၃၅၅၀)(ဋ ၅၃၉၅၆၂)
(ဎ ၃၆၉၉၇၀)(သ ၄၅၃၁၂၉)(လ ၃၈၉၃၆၈)(ထ ၇၈၆၂၂၂)(ဂ ၁၆၆၈၆၁)(င ၅၄၄၀၀၆)(ဘ ၂၀၁၅၀၄)(ရ ၉၇၄၅၁၃)(ဓ ၁၈၈၀၄၈)(သ ၈၈၇၀၀၀)(ဍ ၆၀၀၄၈၆)(ဂ ၆၂၄၁၉၄)(ကဆ ၃၃၅၂၇၃)(ဓ ၇၁၁၄၅၆)(ဈ ၃၁၄၂၁၁)

ကျပ်သိန်း ၂၀ ဆုကြီး (၃၄) ဆု

(ဎ ၇၉၅၃၂၂)(န ၆၅၂၅၅၀)(ပ ၆၁၅၂၀၁)(ဘ ၃၆၇၈၆၉)(ဝ ၇၃၀၄၅၁)(ဂ ၃၄၃၇၇၂)(ရ ၇၉၇၇၂၅)(ဆ ၃၉၃၇၁၇)(ဓ ၂၁၅၉၇၅)(ဟ ၉၄၁၆၁၁)(ဍ ၃၆၇၂၀၃)(တ ၇၀၈၅၀၃)(ကခ ၅၄၈၈၁၈)(တ ၁၅၃၉၈၃)(လ ၉၇၆၄၉၂)(ဝ ၂၉၇၆၆၀)(င ၁၅၆၂၅၈)(ထ ၅၃၇၅၈၃)(ဠ ၇၃၃၅၀၅)(ဈ ၁၈၈၄၅၈)(အ ၉၂၇၂၄၆)(င ၃၂၇၀၀၀)(မ ၁၃၁၃၅၆)(ဎ ၇၂၃၂၆၇)(ဎ ၈၆၆၁၂၉)(င ၉၆၁၂၆၉)(ထ ၂၂၁၁၀၁)(ခ ၁၈၂၄၁၈)(ဏ ၁၈၆၃၄၈)(ကစ ၂၄၀၀၉၈)(ကစ ၅၁၆၇၀၂)(ဆ ၅၄၈၉၆၈)(ပ ၄၄၇၀၈၀)(ဆ ၆၁၅၆၁၅)

ကျပ် ၁၀ သိန်းဆုကြီး (၄၇) ဆု

(ကခ ၃၆၇၄၉၆)(ဝ ၄၂၃၀၄၁)(ဃ ၆၈၆၉၅၆)(ပ ၂၅၀၆၉၂)(ဆ ၆၅၅၈၉၇)(န ၂၅၅၂၀၇)(ဏ ၇၂၉၃၆၆)(ဒ ၃၆၃၇၄၆)(ဗ ၇၅၈၉၉၉)(အ ၈၀၉၀၇၁)(ဃ ၉၄၁၀၁၆)(စ ၄၉၉၅၀၄)(ဏ ၅၉၂၃၉၆)(အ ၂၄၈၇၈၂)(ပ ၂၅၀၁၃၂)
(ယ ၂၂၈၈၉၄)(ဟ ၄၈၃၁၂၁)(ဋ ၃၆၉၅၅၆)(ဏ ၇၆၁၄၀၆)(ဟ ၃၂၁၄၁၃)(ခ ၈၉၉၄၄၈)(ဗ ၅၅၉၉၉၉)(ဌ ၄၁၂၃၂၇)(လ ၇၈၂၁၀၂)(ဟ ၂၈၃၃၇၆)(ဃ ၂၁၆၄၆၇)(ဟ ၆၅၅၄၄၃)(မ ၄၁၇၀၅၀)(ဒ ၆၁၀၁၀၀)(န ၁၆၃၂၂၈)(ဝ ၉၈၅၉၁၇)(ကဆ ၂၂၂၄၈၉)(င ၅၈၆၁၇၃)(မ ၄၀၄၆၅၀)(ပ ၄၂၃၂၁၇)(ဂ ၈၃၅၃၈၇)(ဍ ၅၆၈၄၆၉)(န ၄၅၂၉၀၉)(ပ ၄၂၆၃၂၁)(ခ ၄၃၈၀၈၀)(ယ ၅၇၃၆၀၄)(ကင ၈၉၆၈၂၇)
(ကခ ၆၂၈၄၆၇)(ဝ ၁၉၉၀၁၄)(ကင ၂၉၅၇၄၃)(ကက ၈၅၄၅၃၆)(ဖ ၄၈၉၄၁၄)

💗ဝေဝေဆောဆာ ပဒေသာ ဆုမဲများ💗

ကျပ်သုံးသိန်းဆု (၁၇) ယူနစ်

(ကဃ ၇၄၄၇၇)(ဗ ၂၈၉၇၁)(ရ ၈၈၀၆၀) (သ ၈၁၄၉၃)(ဈ ၃၁၃၁၃)(ဠ ၃၆၈၈၈)(က ၁၆၇၄၀)(င ၇၆၃၆၆)(ကဆ ၈၂၃၇၅)(က ၂၀၄၆၆)(ကခ ၈၃၁၃၉)(ကဆ ၈၀၁၄၇)(စ ၈၉၃၀၁)(ဏ ၃၉၆၉၁)(ဋ ၈၅၇၄၈)(ကဂ ၉၃၀၆၄)
(အ ၈၀၆၆၉)

ကျပ်နှစ်သိန်းဆု (၁၇) ယူနစ်

(ဓ ၁၅၃၃)(ဏ ၉၁၃၇)(ဈ ၆၅၅၄)(ဓ ၆၈၀၆)
(ကဂ ၃၀၈၂)(ဗ ၃၉၄၇)(ရ ၃၉၉၉)(ဍ ၁၂၈၁)
(ဒ ၉၃၅၇)(ဖ ၉၄၈၉)(ည ၈၉၁၀)(ကဆ ၇၄၂၈)
(ဃ ၁၉၂၁)(ကဃ ၂၀၂၅)(ဝ ၅၀၈၀)(ကဆ ၇၆၈၁)(ဓ ၄၈၈၀)

ကျပ်တစ်သိန်းဆု (၂၁) ယူနစ်

(ဓ ၇၈၀)(က ၁၅၅)(ဋ ၆၉၅)(ဎ ၄၇၄)(သ ၇၃၉)(အ ၃၃၈)(ဠ ၁၁၁)(ဋ ၇၄၈)(ယ ၆၅၅)(ဓ ၆၇၄)(ဏ ၉၄၈)(ကဃ ၈၉၃)(ကဃ ၅၀၁)(ည ၇၉၀)(ဏ ၇၅၄)(စ ၁၅၅)(ကဂ ၉၉၇)(ကဂ ၁၈၅)(ဠ ၇၇၂)(ဘ ၈၀၆)(ကက ၅၄၈)

ကျပ်ငါး​သောင်းဆု (၂၀) ယူနစ်

(န ၆၃)(ဗ ၄၆)(ဏ ၉၃)(ဍ ၆၆)(ဃ ၃၅)(ကဆ ၂၁)
(ည ၉၁)(ဆ ၆၅)(ဎ ၉၆)(ဌ ၄၀)(ခ ၂၀)(ဝ ၃၃)
(ဆ ၉၄)(ကဆ ၉၉)(ည ၉၅)(ဋ ၈၄)(ဍ ၉၇)(ဝ ၈၅)(ဝ ၄၈)(ည ၁၁)

#၁၈ကြီမ်မြောက်ထီဖွင့်ပွဲ #ပြီးပါပြီ

ကံပွင့် အောင်ဘာလေထီဆိုင်
09769367442