(၁၇) ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဉ် စ , ဆုံးတိုက်လို့ရပါပြီ

(၁၇) ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဉ် စဆုံးတိုက်လို့ရပါပြီ

သိန်း ၁၅၀၀၀. ည ၈၅၃၀၉၅

သိန်း ၁၀၀၀၀. ဖ ၇၈၇၃၅၄ မိုးယံ

သိန်း ၅၀၀၀. ဃ ၈၄၇၉၃၀

သိန်း ၅၀၀၀. ဓ ၄၀၆၈၂၀ မိုးယံ

သိန်း ၂၀၀၀.

ဍ. ၂၆၆၀၈၇

မ ၈၁၈၅၄၉.

ဌ ၃၂၀၀၁၈

ဇ ၈၈၇၅၁၀

ဝ ၅၇၉၁၉၇.

သိန်း ၁၀၀၀. ဍ ၆၀၈၃၁၉.

သိန်း ၁၀၀၀. ဝ ၁၂၀၃၆၄.

သိန်း ၁၀၀၀. ကဃ ၈၉၈၃၅၀

သိန်း ၁၀၀၀. ဌ ၁၄၄၁၆၅

သိန်း ၁၀၀၀. ယ ၅၅၄၅၉၀

သိန်း ၁၀၀၀. ဆ ၃၅၆၉၁၀. မိုးယံ

သိန်း ၁၀၀၀. ဂ ၃၉၄၃၂၅. မိုးယံ

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ ၃ သိန်းဆုများ

ဎ ၆၆၆၉၀

ကင ၃၈၇၂၀

ယ ၅၄၇၇၁

ဃ ၉၄၇၈၄

ထ ၁၀၁၇၆

ရ ၆၆၈၄၃

ကခ ၄၅၆၈၂

ဆ ၉၉၅၂၅

လ ၁၆၃၈၂

ဂ ၇၉၂၆၂

ပ ၉၉၄၅၆

အ ၅၀၁၁၇

သ ၂၈၃၇၃

စ ၆၈၄၈၈

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ ၂ သိန်းဆုများ

ကဂ ၆၁၈၄

ဗ ၉၃၁၇

ဗ ၄၅၆၈

ကခ ၃၂၄၈

ည ၆၅၅၄

မ ၇၆၁၆

ဠ ၅၂၅၈

လ ၅၉၉၂

ဝ ၄၁၄၂

ဃ ၂၁၀၇

ဋ ၂၄၃၇

ဝ ၆၅၈ဝ

ဇ ၆၆၉၅

ဟ ၂၂၁၃

ကဃ ၉၁၈၉

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ ၁ သိန်းဆုများ

သ ၁၉၀

ဂ ၃၉၈

ဓ ၅၀၄

သ ၅၆၃

က ၈၁၆

ကဃ ၉၈၃

ရ ၉၈၁

ပ ၄၉၈

ဎ ၅၄၉

ဏ ၄၀၈

ကခ ၃၆၂

ကင ၈၁၀

ဏ ၅၈၁

ကခ ၁၈၈

ဈ ၇၀၂

ဋ ၆၉၅

ဋ ၂၄၃

ထ ၁၄၈

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ ၅ သောင်းဆုများ

ဟ ၉၂

စ ၂၉

ဈ ၁၄

ဂ ၈၈

ဆ ၄၂

ကက ၈၁

ဘ ၅၇

ဓ ၉၅

ဌ ၇၁

ကဃ ၅၅

ဌ ၈၅

လ ၆၄

ကဂ ၁၈

သ ၉၉

ယ ၃၂

ည ၆၁

င ၁၃

ဓ ၃၆

ထ ၆၀

ပ ၅၈

သိန်း ၅၀၀. ဋ ၃၁၃၇၉၆. မိုးယံ

သိန်း ၅၀၀. ဈ ၆၂၀၆၆၀. မိုးယံ

သိန်း ၅၀၀. ဠ ၆၄၇၂၂၃.

သိန်း ၅၀၀. ဍ ၃၂၇၂၅၂. မိုးယံ

သိန်း ၅၀၀. ဟ ၅၄၉၅၇၃. မိုးယံ

သိန်း ၅၀၀. ရ ၄၇၇၆၉၃. မိုးယံ

သိန်း ၅၀၀. ကဂ ၇၅၉၃၂၇. မိုးယံ

သိန်း ၅၀၀. ဏ ၄၁၀၀၃၄.

သိန်း ၅၀၀. ထ ၈၄၈၀၀၈.

သိန်း ၅၀၀. ပ ၄၆၀၂၂၉. မိုးယံ

သိန်း ၅၀၀. တ ၃၉၂၆၀၁

သိန်း ၅၀၀. ရ ၁၁၇၀၁၂. မိုးယံ

သိန်း ၅၀၀. ဓ ၇၁၂၀၀၅

သိန်း ၅၀၀. ဆ ၉၆၄၃၃၇.

သိန်း ၅၀၀. ဍ ၃၆၇၀၆၁. မိုးယံ

သိန်း ၅၀၀. ဇ ၃၂၉၃၂၇

သိန်း ၅၀၀. ဝ ၈၂၉၀၃၀. မိုးယံ

သိန်း ၅၀၀. ဗ ၇၀၀၈၆၅. မိုးယံ

သိန်း ၂၀၀. မ ၃၇၃၉၁၆. မိုးယံ

သိန်း ၂၀၀. ဌ ၆၀၇၁၇၅. မိုးယံ

သိန်း ၂၀၀. ဏ ၆၈၂၅၆၂

သိန်း ၂၀၀. ဎ ၄၀၇၂၆၁. မိုးယံ

သိန်း ၂၀၀. ဇ ၇၅၁၈၇၃

သိန်း ၂၀၀. ခ ၈၃၉၉၈၂. မိုးယံ

သိန်း ၂၀၀. ဇ ၇၅၄၅၂၁

သိန်း ၂၀၀. ထ ၂၀၁၂၄၅. မိုးယံ

သိန်း ၂၀၀. မ ၄၆၃၃၃၁. မိုးယံ

သိန်း ၂၀၀. ဆ ၁၉၁၃၈၁

သိန်း ၂၀၀. ဒ ၈၄၂၅၂၉.

သိန်း ၂၀၀. ဋ ၆၁၆၈၁၇. မိုးယံ

သိန်း ၂၀၀. ဖ ၄၅၁၀၂၄.

သိန်း ၂၀၀. သ ၆၅၇၆၅၃.

သိန်း ၂၀၀. ကဂ ၂၀၀၇၆၈. မိုးယံ

သိန်း ၂၀၀. န ၈၅၅၅၆၉.

သိန်း ၂၀၀. ည ၄၁၅၉၇၂. မိုးယံ

သိန်း ၂၀၀. အ ၆၃၅၂၆၁. မိုးယံ

သိန်း ၂၀၀. ကဂ ၅၉၆၀၁၄.

သိန်း ၁၀၀. ယ ၇၃၆၈၄၈.

သိန်း ၁၀၀. ဗ ၉၉၇၆၁၀. မိုးယံ

သိန်း ၁၀၀. ပ ၆၅၁၄၅၇.

သိန်း ၁၀၀. ယ ၇၅၀၀၀၈.

သိန်း ၁၀၀. ဗ ၇၈၉၂၁၈.

သိန်း ၁၀၀. ဈ ၃၇၃၉၉၂. မိုးယံ

သိန်း ၁၀၀. ဟ ၈၁၂၈၄၄.

သိန်း ၁၀၀. သ ၄၈၀၂၃၂. မိုးယံ

သိန်း ၁၀၀. ကင ၇၈၇၃၄၅. မိုးယံ

သိန်း ၁၀၀. ဘ ၅၉၉၀၀၅

သိန်း ၁၀၀. ခ ၃၉၉၄၃၃. မိုးယံ

သိန်း ၁၀၀. ထ ၈၈၁၇၀၅

သိန်း ၁၀၀. ဟ ၃၉၉၈၅၃.

သိန်း ၁၀၀. ကစ ၅၇၃၄၁၈

သိန်း ၁၀၀. ဗ ၃၄၉၀၃၅.

သိန်း ၁၀၀. လ ၆၀၁၃၀၆.

သိန်း ၁၀၀. စ ၂၄၆၂၄၅

သိန်း ၁၀၀. ဆ ၂၉၂၃၂၁

သိန်း ၁၀၀. န ၈၁၅၀၀၈

သိန်း ၁၀၀. န ၇၉၉၄၅၆. မိုးယံ

သိန်း ၁၀၀. သ ၃၈၂၄၅၃

သိန်း ၁၀၀ ဠ ၃၃၃၁၆၉. မိုးယံ

သိန်း ၁၀၀. င ၉၁၁၈၆၇

သိန်း ၁၀၀. စ ၈၂၃၂၃၄.

သိန်း ၅၀. ဖ ၆၉၇၈၇၂. မိုးယံ

သိန်း ၅၀. ကဂ ၄၃၂၀၈၈.

သိန်း ၅၀. ဈ ၄၉၃၈၆၆

သိန်း ၅၀. ကခ ၅၃၅၂၆၆

သိန်း ၅၀. ကင ၈၁၈၂၆၁

သိန်း ၅၀. ဒ ၅၂၃၅၁၇

သိန်း ၅၀. လ ၉၇၄၇၉၅. မိုးယံ

သိန်း ၅၀. ဂ ၇၂၈၅၂၀. မိုးယံ

သိန်း ၅၀. ကဂ ၁၄၀၃၃၅. မိုးယံ

သိန်း ၅၀. ဓ ၃၆၆၇၈၅. မိုးယံ

သိန်း ၅၀. ဗ ၆၆၄၂၂၅

သိန်း ၅၀. ကဃ ၇၀၆၀၉၆

သိန်း ၅၀. ဎ ၁၁၂၇၉၆. မိုးယံ

သိန်း ၅၀. အ ၂၃၇၅၀၀. မိုးယံ

သိန်း ၅၀. ဘ ၁၈၁၆၅၃

သိနိး၅၀. ဆ ၅၃၈၆၈၉

သိန်း ၅၀. ဋ ၈၃၄၀၇၈

သိန်း ၅၀. ဓ ၃၂၁၈၁၄. မိုးယံ

သိန်း ၅၀. ဆ ၅၃၂၈၉၆.

သိန်း ၅၀. ဃ ၇၃၁၆၀၆. မိုးယံ

သိန်း ၅၀. ဝ ၆၃၈၃၃၉.မိုးယံ

သိန်း ၅၀. ဈ ၄၂၀၉၄၁ မိုးယံ

Credit